Tjänster


Projektpunkten erbjuder de flesta tjänsterna inom byggadministration och har en lång och bred erfarenhet av dessa.

Projektledning

Med stor vana styr vi projekten från idéstadiet till färdig produkt med överlämnande till förvaltning. Vi har sysslat med allt från byte av en dörr till miljardprojekt inom de flesta projektkategorier såsom bostäder, kärnkraftsindustri, hotell, kontor, butiker mm.
Vi har även stor erfarenhet att upphandla och upprätta kontrakt med entreprenörer för genomförande av entreprenader i de mest varierande slag.

Projekteringsledning

Vi tar projektet genom projekteringsfasens alla skeden som program-, system- och bygghandling med fokus att projektet skall spegla kundens alla önskemål i ekonomiska, kvalitativa och tidsmässiga avseenden.
Vi har även stor erfarenhet i att författa Administrativa Föreskrifter för alla typer av projekt.

Byggledning

Med ledning av upprättat kontrakt med tillhörande handlingar styr vi projektet mot målet enligt upprättade ekonomiska, tidmässiga och kvalitetsmässiga ramar.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi har erfarenhet från de allra största till de allra minsta projekten såsom kvalitets/kontrollansvariga. Med byggherrens ansvarsskyldighet enligt Plan- och bygglagen för ögonen tillser vi att projektet genomförs med den kontroll som lagen kräver.